Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Recreatief BV 30 oktober 2007 CNC 5.

1. Omschrijving diensten en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
Recreatief BV, gevestigd te Zevenaar, is een onderneming die de website Recreatief.nl en andere domeinnamen (hierna: “de website”) ter beschikking stelt aan klanten van haar websites (hierna genoemd: “klant(en)”). Op de website worden onder meer door middels van advertenties recreatieve arrangementen, hotelaccommodatie, uitjes en trips (hierna: “arrangementen”) van de adverteerders (hierna: “de partners”) aangeboden. Aansluitend verleent Recreatief diensten, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot, het telefonisch maken van reserveringen van de aangeboden arrangementen. Voorts kunnen de klanten de aangeboden arrangementen online boeken.

Op ieder gebruik van de website Recreatief.nl en op alle diensten van Recreatief BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien de klant niet instemt met deze voorwaarden, dient hij/zij de website niet te gebruiken en geen gebruik te maken van de aansluitende dienstverlening van Recreatief.

Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen voor (rechts)personen en derden die direct of indirect betrokken zijn bij de website en dienstverlening van Recreatief BV.

Software – Intellectuele rechten
De website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de klanten. Het is de klant niet toegestaan de via de website verkregen informatie, software en diensten te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden, openbaren, voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.

Alle software die op de website ter beschikking is gesteld is eigendom van Recreatief en/of aan Recreatief gelieerde bedrijven en/of van derden. De klant mag de software gebruiken voor zover noodzakelijk is voor het bekijken en gebruiken van de website, daaronder begrepen het downloaden en kopiëren ten behoeve van het eigen gebruik van de website door klant, het maken van een back-up of het opslaan van gegevens, en met geen ander doel. Software, waarbij een licentieovereenkomst is gevoegd, mag alleen gebruikt worden nadat is ingestemd met de aangeboden licentieovereenkomst en de daarin opgenomen voorwaarden.

De auteursrechten op de website zijn de exclusieve eigendom van Recreatief BV. Voorzover Recreatief BV op de website gebruik maakt van intellectuele rechten van derden, merkrechten daaronder begrepen, staat Recreatief BV ervoor in dat zij tot dit gebruik gerechtigd is.

Op de website kunnen hyperlinks zijn opgenomen ter verwijzing en informatie voor de klant. Recreatief BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die aan de hyperlinks zijn gekoppeld en is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van hyperlinks en de daarbij behorende websites.

Het gebruik van communicatiefaciliteiten op de website (hierna: “forum”), zoals bulletin-boards, chatrooms en dergelijke, mag uitsluitend bestaan uit het verzenden en ontvangen van berichten. De berichten dienen gepast te zijn en verband te houden met het specifieke forum. Recreatief BV is gerechtigd om zonder kennisgeving of opgave van redenen berichten te verwijderen indien Recreatief BV de inhoud van het bericht om welke reden dan ook onaanvaardbaar acht.

HET AANBOD OP DE WEBSITE – BEMIDDELING
Recreatief BV heeft het aanbod en de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op de informatie en aanbiedingen die de partners en derden hebben verstrekt. Recreatief BV staat niet in voor de juistheid van deze informatie en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of onvolledigheden in de informatie.

Recreatief kan de informatie en het aanbod van arrangementen op de website te allen tijde wijzigen en doet dat regelmatig.

De partners kunnen de door hen verstrekte informatie, de samenstelling van hun arrangementen en de opgegeven prijzen te allen tijde wijzigen, en doen dat regelmatig.

Aan het aanbod op de website en de daar genoemde prijzen en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De klant kan de op de website aangeboden arrangementen online reserveren en via de telefonische reserveringsdienst van Recreatief BV. Deze dienstverlening betreft uitsluitend de bemiddeling tussen de klant en de partner. De reservering is voor de klant bindend. Na het maken van de reservering komt door bevestiging van de reservering door de partner een overeenkomst tot stand tussen de klant en de partner, waarbij Recreatief BV geen partij is en waarbij de partner zijn algemene voorwaarden kan gebruiken. Recreatief BV kan niet instaan voor de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de beschikbaarheid en kwaliteit van de accommodaties, evenementen en activiteiten. Recreatief BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de wijze van uitvoering van de overeenkomst.

In de gevallen dat de klant aan Recreatief.nl bemiddelingskosten verschuldigd is wordt dit op de website uitdrukkelijk bij het betreffende arrangement vermeld. De klant moet er rekening mee houden dat de partner al dan niet in zijn algemene voorwaarden reserveringskosten en annuleringskosten kan bedingen.

PRIVACY
Recreatief BV verzamelt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Recreatief BV verstrekt die persoongegevens aan de partners ten behoeve van de bemiddeling en aan eventuele derde, voor het verzenden van de reserveringsbevestiging en aan door Recreatief BV ingeschakelde dienstverleners.

Recreatief BV kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van e-mails om de klant te informeren over haar dienstverlening en over het aanbod op de website en voor de verzending van een elektronische nieuwsbrief indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

Recreatief BV kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies, teneinde de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Recreatief BV staat ervoor in dat de persoonsgegevens technisch en organisatorisch zijn beschermd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik daarvan.

De klant kan te allen tijde haar/zijn persoonsgegevens inzien en laten wijzigen indien de gegevens onjuist of niet actueel zijn. De klant kan Recreatief BV verzoeken om geen reclame e-mails te sturen of om de persoonsgegevens uit haar bestand te verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID
Recreatief BV is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg is van het gebruik van de website, de onmogelijkheid de website te gebruiken bijvoorbeeld door technische storing of onderhoud daaronder begrepen, en/of het handelen van de telefonische reserveringsdienst, behoudens grove schuld of opzet zijdens Recreatief BV. Indien Recreatief BV op enigerlei wijze wel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de reservering van het arrangement met een maximum van € 200.